بیوگرافی آرمین 2afm

دسته بندی : بیوگرافی آرمین 2afm,
ﺁﺭﻣﯿﻦ ﺯﺍﺭﻋﯽ ﻣﻠﻘﺐ ﺑﻪ 2afm ﻣﺘﻮﻟﺪ 5 ﺍﺭﺩﯾﺒﻬﺸﺖ 1365 ﺩﺭ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺩﺭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﭘﻮﻟﺪﺍﺭ ﻣﺘﻮﻟﺪ ﺷﺪ ﻭ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﺭ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺍﻣﯿﺪ‏(ﺗﻬﺮﺍﻥ ﭘﺎﺭﺱ‏) ﺳﺎﮐﻦ ﺍﺳﺖ. ﺍﺯ 5 ﺳﺎﻝ ﭘﯿﺶ ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺧﻮﺩﺵ ﺑﺎ ﺁﻫﻨﮓ ‏(ﺭﻗﺺ ﺟﺎﻣﺎﺋﯿﮑﺎﯾﯽ‏) ﺷﺮﻭﻉ ﺑﻪ ﮐﺎﺭ ﺣﺮﻓﻪ ﺍﯼ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﺭﻧﮓ ﻣﻮﺭﺩ ﻋﻼﻗﻪ ﺍﺳﺖ ﻗﻬﻮﻩ ﺍﯼ ﺳﻮﺧﺘﻪ ﻭ ﺳﺒﺰ ﺍﺭﺗﺸﯽ ﺍﺳﺖ ﻭ ﻓﻌﻼ ﻣﺠﺮﺩ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﮔﻔﺘﻪ ﻓﻌﻼ ﻗﺼﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﭘﺎﯾﺎﻥ ﺗﺤﺼﯿﻼﺕ ﻣﺘﻮﺳﻄﻪ ﺩﺭ ﺩﺑﯿﺮﺳﺘﺎﻥ ﺷﻬﯿﺪ ﺑﺎﻫﻨﺮ ﺗﻬﺮﺍﻥ ﺗﺮﮎ ﺗﺤﺼﯿﻞ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺑﻪ ﺧﻮﺍﻧﻨﺪﮔﯽ ﺭﭖ ﺭﻭﯼ ﺁﻭﺭﺩ ﻭ ﺍﻭ ﻫﻢ ﺍﮐﻨﻮﻥ ﺩﯾﭙﻠﻤﻪ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺩﺭ ﮔﺮﻭﻫﯽ ﺑﺎ ﻧﺎﻣﻬﺎﯼ ﻋﻠﯽ -ﻓﺮﻫﺎﺩ ﻭ ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ ﻋﻀﻮ ﺷﺪ ﻭ ﻟﻘﺒﺶ ﺭﻭ ﻫﻢ ﺍﺯ ﺭﻭﯼ ﻫﻤﯿﻦ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﮐﺮﺩﻩ ﺍﺳﺖ ﯾﻌﻨﯽ ﺁﺭﻣﯿﻦ‏(a ‏) - ﻋﻠﯽ‏(a ‏) -ﻓﺮﻫﺎﺩ‏( f‏) - ﻣﻬﺮﺩﺍﺩ‏( m‏) ﮐﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ 2afm. ﺍﻭ ﺑﻌﺪ ﺍﺯ ﺁﺷﻨﺎﯾﯽ ﺑﺎ ﺗﺘﻠﻮ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺎ ﻭ ﺑﺎ ﺣﻤﺎﯾﺘﻬﺎﯼ ﺍﯾﻦ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﻭ ﺑﺎ ﺧﻮﺍﻧﺪﻥ ﺁﻫﻨﮕﻬﺎﯼ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﭼﻮﻥ ﻗﺎﺏ ﺷﯿﺸﻪ ﺍﯼ ﻭ ﺭﻭﺯﮔﺎﺭ ﻣﻦ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﺷﺪ. ﺩﺭ ﺳﺎﻝ 2006 ﻧﯿﺰ ﺩﺭ ﮐﻨﺴﺮﺕ ﺑﺰﺭﮒ ﺩﺑﯽ ﮐﻪ ﺑﺴﯿﺎﺭﯼ ﺍﺯ ﺭﭘﺮﻫﺎﯼ ﻣﻄﺮﺡ ﺍﯾﺮﺍﻥ ﭼﻮﻥ ﺗﻬﯽ ﻭ ﯾﺎﺱ ﺩﺭ ﺁﻥ ﻧﯿﺰ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﺣﻀﻮﺭ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﻭ ﺑﺴﯿﺎﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ. ﺍﻭ ﺑﺎ ﻫﻤﮑﺎﺭﯼ ﺑﺮﺍﺩﺭﺍﻥ ﺑﻮﺷﻬﺮﯼ ﮐﻠﯿﭙﻬﺎﯼ ﻓﻮﻕ ﺍﻟﻌﺎﺩﻩ ﮐﻪ ﺩﺭ ﺳﻄﺢ ﮐﻠﯿﭙﻬﺎﯼ ﻏﺮﺑﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﺑﯿﺮﻭﻥ ﺩﺍﺩ. ﺁﻫﻨﮕﺴﺎﺯ ﺍﻭ ﻧﯿﺰ ﻣﺤﺴﻦ ﺻﺎﺩﻗﯽ ﺍﺳﺖ. ﺁﺭﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﺗﺎﻡ ﻫﻨﮑﺲ ﻭ ﺑﺮﺍﺩ ﭘﯿﺖ ﺧﯿﻠﯽ ﻋﻼﻗﻪ ﺩﺍﺭﻩ ﻭ ﺍﺯ ﮐﺎﺭ ﺣﺴﯿﻦ ﺍﺳﺘﯿﺮﯼ ﻫﻢ ﺑﺪﺵ ﻧﻤﯿﺎﺩ. ﺗﻮ ﻏﺬﺍ ﻫﺎ ﻫﻢ ﺍﺯ ﻓﺴﻨﺠﺎﻥ ﻭ ﺳﺎﻻﺩ ﻣﺎﮐﺎﺭﻭﻧﯽ ﺧﻮﺷﺶ ﻣﯿﺎﺩ. ﺁﺭﻣﯿﻦ ﺍﺯ ﺍﺑﺘﺪﺍ ﺑﺎ ﯾﻪ ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻌﺮﻭﻑ ﮐﺎﺭﺵ ﺭﻭ ﺷﺮﻭﻉ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﻣﯿﮕﻪ: ‏(ﻣﺎ ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﻧﻔﺲ ﻧﯿﺎﺯ ﻧﺪﺍﺭﯾﻢ. ﺑﻪ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﺑﻪ ﺧﺪﺍ ﻧﯿﺎﺯ ﺩﺍﺭﯾﻢ ﮐﻪ ﯾﮏ ﺫﺭﻩ ﺍﺵ ﺩﻧﯿﺎ ﺭﻭ ﺗﮑﻮﻥ ﻣﯿﺪﻩ‏)
برچسب‌ها : ،،،،،
نویسنده: pesare tanha | نسخه قابل چاپ | 1394/1/4 - 01:07 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

بیوگرافی آرمین نصرتی

دسته بندی : بیوگرافی آرمین 2afm,
آرمین نصرتی متولد 8 آبان 56 در تهران دارای لیسانس حسابداری،از سال 74 کار خوانندگی و آهنگسازی را آغاز نموده و در سال 79 اولین آلبوم دارای مجوز از ارشاد با نام وسوسه را روانه بازار هنر کرد .کار آهنگسازی خوبی برای افراد چون ساسی مانکن،امین فیاض،محمود رامتین،مصطفی فتاحی،پوریا عرفانی،داشته و همکاری خوبی با حسن شمائی زاده،مرتضی،نوش آفرین و فروزنده در سال قبل داشته است.سال قبل آلبوم گل پری ایشان رکورد دانلود بسیار بالائی داشت و چند آلبوم موفق را با آهنگسازی خود روانه بازار کرد.مصاحبه ای ترتیب دادیم با این عزیز که خدمت شما سروران تقدیم میکنم.از آلبوم جدیدت بگو:آلبومی است با نام پری و ماری با 8 ترک و ترانه های این کار توسط خودم و میثاق سروده شده و کار آهنگسازیش به عهده خودم بوده استدر سال 88 چه کردی؟کارهای بسیار زیادی داشتم کارهای امین فیاض،مصطفی فتاحی آلبوم مهرداد حسن زاده،محمد شهروز،رضا مهاجر؛پوریا عرفانی،مبین و آلبوم کیوان بهارلو که کماکان در حال انجامش هستم و تک ترکهای بسیار زیادی از دوستان،چرا اکثر کارهایت بدون مجوز وارد بازار میشود؟بخاطر اینکه وزارت ارشاد بسیار سختگیر است یکبار در مرحله شعر یکبار در مرحله آهنگ و تا کار وارد بازار بشود لااقل دوسال طول کشیده و آن زمان که وارد بازار شودکار به روز نبوده و نظر علاقمندان را جلب نمیکند بخاطر همین اکثر افراد در حال حاضر بدون مجوز کار کرده و در آمدی جهت فروش کار عایدشان نمیشود.چرا کارت را با محمود رامتین ادامه ندادی؟قرار بود که محمود غیر از من با کسی کار نکنه که این کار عملی نشد و با سایر دوستان هم کار انجام داد،سر همین کارمان ادامه پیدا نکرد اما کماکان با او در ارتباطم و با هم دوستیم،چرا در سال گذشته خیلی از کارهای گذشته باز خونی کرده بودی؟ای ماجرا یه داستان پشت پرده داشت مثلا کار گلپری هنوز معلوم نیست که اولین بار چه کسی آنرا خوانده،حتی خود جلال همتی هم از کس دیگه ای این کار را خوانده بود.یا کار باز منو کاشتی رفتی را خود مرتضی از من خواست که بازخونی کنم ،یا کار ویگن که خواندمش را خانم ژاکلین از من خواست که بخوانم.یا کار آی دختره را شرکت آونگ از من درخواست کرد که بازخونی کنم.اما دیگه کاری را بازخونی نخواهم کرد.یکی از اهدافم در بازخونی این بودش که یاد و خاطره کارهای قدیمی و هنرمندان خوب کشورمان را زنده کنم،در سال گذشته بیشتر آهنگسازی کردی یا خوانندگی؟سال قبل فقط آلبوم گل پری از من بیرون آمد و چند ترک.بیشتر کار آهنگسازی بر عهده بنده بود.به نظر شما فیلترینگ سایتهای موزیک در سال گذشته بخاطر محدودیتهای دنیای مجازی در ایران بوده یا بخاطر شکایت خواننده ها از سایتها بوده که گاهی اوقات بدون مجوز آهنگها را در سایت خود قرار می دادند؟متاسفانه به دلیل محدودیتهای نت در ایران این سایتها فیلتر شدن وگرنه سایتهای معتبر موزیک حتی یک ترک را هم بدون اجازه خواننده و آهنگساز در سایت خود قرار نمیدهند.حتی چند نفری که از اسم بنده سوء استفاده کرده بودند و آهنگهایی با نام من برای این سایتها ارسال کرده بودن به سمع و نظر من رساندند.حتی چند وقتی که آیدی بنده هک شده بود و با آدرس یکی از دوستانم آهنگها را ارسال میکردم باز هم تلفنی مدیران سایت از بنده استعلام می گرفتن و سپس داخل سایتشان قرار می دادند.که جا داره همین جا از آنها تشکر کنم،چرا بیشتر خواننده ها زمانی که آلبوم اولشان موفق میشود؛متاسفانه آلبوم بعدی آنها ضعیف از آب در میادش؟یه خواننده اولین دغدغه فکری که دارد این است که معروف شود بعد از آن خیلی سخته که بتونی این معروفیت را حفظ و کارهای بعدیت بهتر شود.بخاطر این وسواس و استرس گاهی اوقات باعث خراب شدن آلبوم بعدی طرف میشود.یک زمانی هم هستش که کار بعدی خوب شده اما چون توقع افراد از آنها بالا رفته احساس میکنن که کار قبلی به مراتب بهتر بوده است.با خواننده های اونور آبی با چه کسانی کار کردی؟سه ترک در حال ساخت برای خانم نوش آفرین هستم یه فول آلبوم برای خانم فروزنده باید بسازم.قراراست کار با مرتضی feet بدم و یه کار خوب با آقای حسن شمائی زاده در آهنگسازی داشتمدر سال قبل کارهای رپ هم انجام دادی که در سالهای قبل این کارو انجام ندادی.چه تجربه ای عایدت کرد؟کلاً سعی کردم که نحوه آهنگسازیم را عوض کنم و ایده جدیدی در کارام بوجود بیارم بخاطر همین حتی کار 6 و 8 هم خوندم.آیا راک هم احتمال انجامش هست؟راک در وحله اول باید با گیتار برقی کار کرد که لازمه این کار استتا حالا این کار را نکردم اما اگه باشه استقبال میکنم از این موضوعآیا کنسرتی هم داشتی سال قبل؟بخاطر مشکلات خانوادگی و ممنوع الخروج بودنم نتونستم کنسرتی داشته باشم.اما در سالنهای فرهنگی کارهای زیادی انجام دادم.مخصوصا آخریش که آقای علی عبدالمالکی و مجید خراطها هم حضور داشتند.
برچسب‌ها : ،،،،،،،،
نویسنده: Diss love | نسخه قابل چاپ | 1393/3/20 - 00:06 | 1 2 3 4 5 | اشتراک گذاری :

آخرین مطالب

» ارضای زندگی ( 1396/8/9 )
» کاش ( 1396/7/27 )
» میمیره ( 1396/7/12 )
» آشق ( 1396/6/13 )
» متن و ترجمه آهنگ Balim از Serdar Ortac ( 1395/9/18 )
» وقتی ( 1395/7/13 )
» یادتون نمیاد ( 1395/7/12 )
» شبیه ( 1395/6/1 )
» ریبن ( 1395/3/29 )
» حرص ( 1395/3/24 )
» آخر قصه ( 1395/1/17 )
» زلیخا ( 1394/12/8 )
» دمت گرم خدا ( 1394/11/1 )
» وقتی ( 1394/10/24 )
» تنها بودن ( 1394/10/19 )

محبوب ترین مطالب

» متن و ترجمه آهنگ Balim از Serdar Ortac ( 1395/9/18 )
» کد وپکا | کدهاى وپکا ( 1393/7/8 )
» زنده کردن رابطه ( 1393/12/19 )
» خيانت ( 1393/8/9 )
» شیشه چت ( 1394/2/15 )
» بیوگرافی امین حبیبی ( 1394/1/25 )
» گذشت ( 1394/4/5 )
» مرا فروخت.... ( 1394/3/29 )
» چگونه بگویم یادش بخیر! ( 1394/2/29 )
» بيوگرافى بهزاد پكس ( 1393/9/5 )
» به سلامتی دختر کافه دار ( 1394/1/1 )
» برگشت به عقب ( 1394/10/1 )
» خيالت راحت ( 1393/7/16 )
» وقتى مردم ( 1393/12/21 )
» هیچکس ( 1394/2/12 )

درباره ما

نظرسنجی

آمار وبلاگ

کد های کاربر